Algemene voorwaarden

Definities

Hondenuitlaatservicemax; eigenaar van Hondenuitlaatservicemax of een medewerk(st)er. - Eigenaar; persoon wiens naam onder de overeenkomst staat, óf wiens naam op de eigendomspapieren staan, óf in wiens huis de hond/huisdier verblijft. - Hond; daar waar hond staat dient men, in geval van meerdere honden, dit als zodanig te lezen. Ook wel huisdieren.

Algemeen

Op de overeenkomst en de algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het Nederlands Burgerlijk Wetboek van toepassing. - Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 70540691 en van toepassing op alle overeenkomsten aangaande Hondenuitlaatservicemax. - Deze algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de overeenkomst en prijzen. - Hondenuitlaatservicemax behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden aan te passen, te wijzigen of te schrappen, zonder opgaaf van redenen. Aanpassingen/wijzigingen zullen kenbaar gemaakt worden middels nieuwe algemene voorwaarden, waarna alle voorgaande algemene voorwaarden vervallen. - Aan fouten in alle vormen van schrijven door Hondenuitlaatservicemax kunt u zich geen rechten ontlenen. - In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist Hondenuitlaatservicemax. Beroep hierop is niet mogelijk. - Door ondertekening van de overeenkomst gaat eigenaar akkoord met deze voorwaarden.

1. Rechten en plichten Hondenuitlaatservicemax

1.1. De hond wordt op de afgesproken dag(en) opgehaald en thuisgebracht. Hondenuitlaatservicemax behoudt zich het recht voor om in geval van een extra of gewijzigde ophaaldag(en) u mede te delen dat er voor uw hond geen plaats meer is. Deze extra of gewijzigde dag(en) geschieden in volgorde van binnenkomst, wees dus tijdig met uw aanmelding.
1.2. Hondenuitlaatservicemax behoudt zich het recht voor de ophaaltijd en/of groep in te delen naar eigen inzicht om een zo gunstig mogelijke route of groep te verkrijgen, dit tussen 8.00 en 17.00 uur.
1.3. Uitlaten geschiedt loslopend, in groepsverband op eigen terrein. Alleen in bijzondere gevallen, dit ter beoordeling van Hondenuitlaatservicemax en na overleg met eigenaar, kan hiervan worden afgeweken. Hondenuitlaatservicemax neemt pups mee vanaf de leeftijd van 8 weken. Ongecastreerde reuen worden, dit ter beoordeling van Hondenuitlaatservicemax, wel of niet meegenomen in groepsverband.
1.4. Hondenuitlaatservicemax gaat gemiddeld een uur met de hond wandelen. In geval van calamiteiten of andere omstandigheden, zal de duur van de wandeling naar eigen inzicht worden aangepast.
1.5. Hondenuitlaatservicemax is niet aan te merken als eigenaar van de hond. Hondenuitlaatservicemax is, door ondertekening van de overeenkomst, gemachtigd om de hond uit te laten.
1.6. Sleutels van het huis van eigenaar worden zorgvuldig bewaard en alleen gelabeld met de naam van de hond. Sleutels worden nimmer aan derden meegegeven, anders dan na overleg met eigenaar. Sleutels worden niet voor een ander doeleinde gebruikt dan voor het halen en brengen van de hond of het bezorgen van goederen door Hondenuitlaatservicemax. Sleutels worden geretourneerd indien langer dan een half (½) jaar geen gebruik gemaakt wordt van de uitlaatservice, tenzij eigenaar verzoekt om sleutels te behouden. Sleutels van het huis worden ingeval van wanbetaling door Hondenuitlaatservicemax in depot gehouden totdat volledige vergoeding van openstaande facturen en kosten is geschiedt.
1.7. Hondenuitlaatservicemax gaat op verantwoorde wijze met de hond om. Tijdens vervoer en wandeling kunnen naar eigen inzicht handelingen geschieden ter bevordering van de veiligheid van de persoon of andere honden. Hondenuitlaatservicemax zal er zorg voor dragen dat er zo min mogelijk letsel kan worden toegebracht aan de hond tijdens het uitlaten en zal waar nodig eerste hulp bieden.
1.8. Hondenuitlaatservicemax behoudt zich het recht voor om op voorhand een hond te weigeren als zij van mening is dat deze problemen of gevaar op kan leveren voor de andere, onder haar hoede gestelde, honden of de persoon zelf. Indien de hond een gedrag ontwikkelt die het dier ongeschikt maakt voor uitlaten in groepsverband mag en kan Hondenuitlaatservicemax de overeenkomst per direct opzeggen, met verrekening van de gemaakte kosten.
1.9. Hondenuitlaatservicemax neemt alleen honden aan die bezitten over geldige inentingspapieren. Hieronder wordt verstaan de entingen zoals door de dierenarts volgens de huidige richtlijnen gebruikelijk is. Blijkt bij ophalen dat de hond ziek is, dan wordt de hond niet meegenomen maar zal de hond een korte wandeling krijgen, indien de hond hiertoe in staat is. Eigenaar wordt op de hoogte gesteld van de gezondheidstoestand van de hond.
1.10. Loopse teven worden niet meegenomen voor de duur van de loopsheid. Er wordt een duur van 4 weken aangehouden.
1.11. Hondenuitlaatservicemax behoudt zich het recht voor om het uitlaten tijdelijk niet uit te voeren gedurende vakanties, cursussen, algemene feestdagen of indien er op bijzondere (feest)dagen minder dan drie (3) honden aangemeld zijn voor een wandeling. Vakanties of cursussen zullen ruimschoots op tijd worden medegedeeld door Hondenuitlaatservicemax.
1.12. Hondenuitlaatservicemax behoudt zich het recht voor om het uitlaten tijdelijk niet uit te voeren in geval van overmacht, weersomstandigheden, familieomstandigheden of ziekte/arbeidsongeschiktheid van (personeel van) Hondenuitlaatservicemax.

2. Rechten en plichten eigenaar

2.1. Eigenaar draagt er zorg voor dat de hond tijdig de juiste vaccinaties ( Ziekte van Weil, Grote Cocktail, Kennelhoest injectie! Geen neusenting) heeft ontvangen en blijft ontvangen zolang de hond meegaat. Tevens dient eigenaar zorg te dragen voor een regelmatige preventieve behandeling tegen vlooien en teken en optijd ontwormen.
2.2. Hondenuitlaatservicemax verwacht dat de hond een degelijke halsband (geen ketting) of tuigje om heeft of aanwezig is.
2.3. Eigenaar dient over een W.A. verzekering te beschikken waarin de hond/huisdier is opgenomen.
2.4. Eigenaar dient er zorg voor te dragen dat Hondenuitlaatservicemax toegang heeft tot de plaats waar de hond zich bevindt. Als Hondenuitlaatservicemax geen toegang heeft op de dag dat de hond mee zou gaan, dan wordt er wel een wandeling afgerekend.
2.5. Eigenaar machtigt Hondenuitlaatservicemax om op kosten van de eigenaar medische zorg te verschaffen wanneer dit als gevolg van een gebeurtenis tijdens het uitlaten noodzakelijk geacht wordt. Indien blijkt dat er een belangrijke ingreep noodzakelijk is dan zal er eerst contact met de eigenaar worden opgenomen.
2.6. Eigenaar accepteert dat de hond na de wandeling wel eens vies of nat kan zijn. Hondenuitlaatservicemax zorgt, voor de eerste reiniging.

3. Aansprakelijkheid

3.1. Hondenuitlaatservicemax is niet aansprakelijk voor schade (direct of indirect). Eigenaar is aansprakelijk voor aantoonbare (gevolg)schade, geleden door Hondenuitlaatservicemax of derden, veroorzaakt door de hond/huisdier. Het aangaan van de overeenkomst geschiedt voor eigen risico.
3.2. Kosten van medische zorg, verricht aan een andere dan uw eigen hond, worden op U verhaald indien uw hond deze schade heeft veroorzaakt. Als niet duidelijk is welke hond de veroorzaker is, worden de kosten tussen de eigenaren verdeeld.
3.3. Hondenuitlaatservicemax is niet aansprakelijk voor schade wanneer zij de overeenkomst niet uit kan voeren op grond van een niet te voorziene omstandigheid zoals: overmacht, weersomstandigheden, familieomstandigheden, ziekte/arbeidsongeschiktheid van (personeel van) Hondenuitlaatservicemax.
3.4. Hondenuitlaatservicemax is niet direct aansprakelijk bij inbraak in huis van eigenaar.
3.5. Hondenuitlaatservicemax aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan woning of inboedel t.g.v. vieze of natte honden/huisdieren.
3.6. Elke aansprakelijkheid voor besmetting, ziek, letsel en ongevallen (die voortkomen anders dan door nalatigheid van Hondenuitlaatservicemax), of overlijden van de hond tijdens het uitlaten, of met een oorsprong die terug te leiden is op het moment van uitlaten, wordt afgewezen.
3.7. Hondenuitlaatservicemax is niet aansprakelijk voor het weglopen van de hond, tenzij door opzet of grove schuld, afgaande op de door de eigenaar verstrekte gegevens.
3.8. Indien aansprakelijkheid van Hondenuitlaatservicemax voor schade van eigenaar al moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade óf tot ten hoogste het uit te keren bedrag van de bedrijfs W.A. verzekering van Hondenuitlaatservicemax.

4. Betalingen

4.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 maand. De overeenkomst wordt stilzwijgend voortgezet, telkens voor de duur van 1 maand, behoudens schriftelijke opzegging met 1 hele maand opzegtermijn in acht genomen.
4.2. De factuur voor het uitlaten dient binnen 8 dagen na ontvangst op onderstaand rekeningnummer betaald te worden. Prijzen zijn inclusief BTW. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
4.3. Wanneer de betalingstermijn is verstreken zonder dat betaling heeft plaatsgevonden, volgt een herinnering. Indien betaling alsnog achterwege blijft volgt een ingebrekestelling, vermeerderd met € 10- administratiekosten.
4.4. Vanaf het moment dat de ingebrekestelling is verzonden worden de openstaande betalingen vermeerderd met € 12,50 per week, ongeacht of dit een volle week is. Deze extra kosten zullen zolang als nodig is, toegevoegd worden aan de openstaande betaling, totdat alle kosten betaald zijn. Vanaf verzending ingebrekestelling wordt de dienstverlening gestaakt. Na ontvangst van de betalingen zal de dienstverlening weer worden hervat, met dien verstande dat de betaling vóóraf binnen dient te zijn. Is dit niet het geval dan wordt de hond niet uitgelaten. Huisdier verzorgd.
4.5. Indien de vordering uit handen gegeven wordt, zullen de incassokosten op de eigenaar worden verhaald.
4.6. Indien niet binnen 24 uur voor aanvang van de dienstverlening is afgemeld, behoudt Hondenuitlaatservicemax zich het recht voor om de prijs door te berekenen. In geval van tijdige afzegging, bv. bij vakantie, zal in het geval van abonnementen dit verrekend worden.
4.7. Bij vakantie, cursussen of ziekte van Hondenuitlaatservicemax zal in geval van abonnementen de niet gelopen dagen worden verrekend in de factuur. Bij de 10-rittenkaart zal de duur van afwezigheid worden opgeteld bij de geldigheid van de 10-rittenkaart.
4.8. Indien er geen afmelding heeft plaatsgevonden en de hond is niet aanwezig bij ophalen, kan en mag Hondenuitlaatservicemax de prijs door berekenen.
4.9. In geval van ziekte, of overlijden van de hond vindt verrekening van de factuur/10-rittenkaart plaats. Wijziging van de geldigheid van de 10-rittenkaart vindt plaats naar beoordeling van Hondenuitlaatservicemax. Geen recht bestaat op niet genoten wandelingen indien de 10-rittenkaart verlopen is, anders dan door bovenstaande redenen. De geldigheid van de 10-rittenkaart verloopt na 6 maanden, tenzij Hondenuitlaatservicemax vrij/vakantie heeft, deze dagen worden bij de 10-rittenkaart opgeteld.

Honden.png