Algemene voorwaarden

Definities

Hondenuitlaatservicemax; eigenaar van Hondenuitlaatservicemax of een medewerk(st)er. - Eigenaar; persoon wiens naam onder de overeenkomst staat, óf wiens naam op de eigendomspapieren staan, óf in wiens huis de hond/huisdier verblijft. - Hond; daar waar hond staat dient men, in geval van meerdere honden, dit als zodanig te lezen. Ook wel huisdieren.

Algemeen

Op de overeenkomst en de algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het Nederlands Burgerlijk Wetboek van toepassing. - Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 70540691 en van toepassing op alle overeenkomsten aangaande Hondenuitlaatservicemax. - Deze algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de overeenkomst en prijzen. - Hondenuitlaatservicemax behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden aan te passen, te wijzigen of te schrappen, zonder opgaaf van redenen. Aanpassingen/wijzigingen zullen kenbaar gemaakt worden middels nieuwe algemene voorwaarden, waarna alle voorgaande algemene voorwaarden vervallen. - Aan fouten in alle vormen van schrijven door Hondenuitlaatservicemax kunt u zich geen rechten ontlenen. - In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist Hondenuitlaatservicemax. Beroep hierop is niet mogelijk. - Door ondertekening van de overeenkomst gaat eigenaar akkoord met deze voorwaarden.

1. Rechten en plichten Hondenuitlaatservicemax

1.1. De hond wordt op de afgesproken dag(en) opgehaald en thuisgebracht.Hondenuitlaatservicemax behoudt zich het recht voor om in geval van een extra of gewijzigde ophaaldag(en) u mede te delen dat er voor uw hond geen plaats meer is. Deze extra of gewijzigde dag(en) geschieden in volgorde van binnenkomst, wees dus tijdig met uw aanmelding.
1.2. Hondenuitlaatservicemax behoudt zich het recht voor de ophaaltijd en/of groep in te delen naar eigen inzicht om een zo gunstig mogelijke route of groep te verkrijgen, dit tussen 8.00 en 17.00 uur.
1.3. Uitlaten geschiedt loslopend, in groepsverband op eigen terrein. Alleen in bijzondere gevallen, dit ter beoordeling van Hondenuitlaatservicemax en na overleg met eigenaar, kan hiervan worden afgeweken. Hondenuitlaatservicemax neemt pups mee vanaf de leeftijd van 8 weken. Ongecastreerde reuen worden, dit ter beoordeling van Hondenuitlaatservicemax, wel of niet meegenomen in groepsverband.
1.4. Hondenuitlaatservicemax gaat gemiddeld een uur met de hond wandelen. In geval van calamiteiten of andere omstandigheden, zal de duur van de wandeling naar eigen inzicht worden aangepast.
1.5. Hondenuitlaatservicemax is niet aan te merken als eigenaar van de hond. Hondenuitlaatservicemax is, door ondertekening van de overeenkomst, gemachtigd om de hond uit te laten.
1.6. Sleutels van het huis van eigenaar worden zorgvuldig bewaard en alleen gelabeld met de naam van de hond. Sleutels worden nimmer aan derden meegegeven, anders dan na overleg met eigenaar. Sleutels worden niet voor een ander doeleinde gebruikt dan voor het halen en brengen van de hond of het bezorgen van goederen door Hondenuitlaatservicemax. Sleutels worden geretourneerd indien langer dan een half (½) jaar geen gebruik gemaakt wordt van de uitlaatservice, tenzij eigenaar verzoekt om sleutels te behouden.
Sleutels van het huis worden ingeval van wanbetaling door Hondenuitlaatservicemax in depot gehouden totdat volledige vergoeding van openstaande facturen en kosten is geschiedt.
1.7. Hondenuitlaatservicemax gaat op verantwoorde wijze met de hond om. Tijdens vervoer en wandeling kunnen naar eigen inzicht handelingen geschieden ter bevordering van de veiligheid van de persoon of andere honden. Hondenuitlaatservicemax zal er zorg voor dragen dat er zo min mogelijk letsel kan worden toegebracht aan de hond tijdens het uitlaten en zal waar nodig eerste hulp bieden.
1.8. Hondenuitlaatservicemax behoudt zich het recht voor om op voorhand een hond te weigeren als zij van mening is dat deze problemen of gevaar op kan leveren voor de andere, onder haar hoede gestelde, honden of de persoon zelf. Indien de hond een gedrag ontwikkelt die het dier ongeschikt maakt voor uitlaten in groepsverband mag en kan Hondenuitlaatservicemax de overeenkomst per direct opzeggen, met verrekening van de gemaakte kosten.
1.9. Hondenuitlaatservicemax neemt alleen honden aan die bezitten over geldige inentingspapieren. Hieronder wordt verstaan de entingen zoals door de dierenarts volgens de huidige richtlijnen gebruikelijk is. Blijkt bij ophalen dat de hond ziek is, dan wordt de hond niet meegenomen maar zal de hond een korte wandeling krijgen, indien de hond hiertoe in staat is. Eigenaar wordt op de hoogte gesteld van de gezondheidstoestand van de hond.
1.10. Loopse teven worden niet meegenomen voor de duur van de loopsheid. Er wordt een duur van 4 weken aangehouden.
1.11. Hondenuitlaatservicemax behoudt zich het recht voor om het uitlaten tijdelijk niet uit te voeren gedurende vakanties, cursussen, algemene feestdagen of indien er op bijzondere (feest)dagen minder dan drie (3) honden aangemeld zijn voor een wandeling. Vakanties en/of cursussen zullen ruimschoots op tijd worden medegedeeld door Hondenuitlaatservicemax. De kerstvakantie zijn wij altijd gesloten dit kan verschillen van 1 week of 2 weken.
1.12. Hondenuitlaatservicemax behoudt zich het recht voor om het uitlaten tijdelijk niet uit te voeren in geval van overmacht, weersomstandigheden, familieomstandigheden of ziekte/arbeidsongeschiktheid van (personeel van) Hondenuitlaatservicemax.

2. Rechten en plichten eigenaar

2.1. Eigenaar draagt er zorg voor dat de hond tijdig de juiste vaccinaties ( Ziekte van Weil, Grote Cocktail, Kennelhoest injectie! Geen neusenting) heeft ontvangen en blijft ontvangen zolang de hond meegaat. Tevens dient eigenaar zorg te dragen voor een regelmatige preventieve behandeling tegen vlooien en teken en op tijd ontwormen. Gelieve de hond geen vlooiendruppels te geven de dag voor de wandeling of de dag van de wandeling, dit omdat wij veel contact hebben met de honden. Kan het niet anders, dan graag van te voren melden. Dan kunnen wij er rekening mee houden.
2.2. Hondenuitlaatservicemax stelt verplicht dat de hond een degelijke halsband (geen ketting) of tuigje om heeft bij het ophalen. Deze blijf voor de veiligheid om tijdens het wandelen.
2.3. Eigenaar dient over een W.A. verzekering te beschikken waarin de hond/huisdier is opgenomen.
2.4. Eigenaar dient er zorg voor te dragen dat Hondenuitlaatservicemax toegang heeft tot de plaats waar de hond/huisdier zich bevindt. Als Hondenuitlaatservicemax geen toegang heeft op de dag dat de hond mee zou gaan of huisdier word verzorgd, dan wordt de wandeling of verzorging doorberekend.
2.5. Eigenaar machtigt Hondenuitlaatservicemax om op kosten van de eigenaar medische zorg te verschaffen wanneer dit als gevolg van een gebeurtenis tijdens het uitlaten noodzakelijk geacht wordt. Indien blijkt dat er een belangrijke ingreep noodzakelijk is dan zal er eerst contact met de eigenaar worden opgenomen.
2.6. Eigenaar accepteert dat de hond na de wandeling wel eens vies of nat kan zijn. Hondenuitlaatservicemax zorgt voor de eerste reiniging.

3. Aansprakelijkheid

3.1. Hondenuitlaatservicemax is niet aansprakelijk voor schade (direct of indirect). Eigenaar is aansprakelijk voor aantoonbare (gevolg)schade, geleden door Hondenuitlaatservicemax of derden, veroorzaakt door de hond/huisdier. Het aangaan van de overeenkomst geschiedt voor eigen risico.
3.2. Kosten van medische zorg, verricht aan een andere dan uw eigen hond, worden op U verhaald indien uw hond deze schade heeft veroorzaakt. Als niet duidelijk is welke hond de veroorzaker is, worden de kosten tussen de eigenaren verdeeld.
3.3. Hondenuitlaatservicemax is niet aansprakelijk voor schade wanneer zij de overeenkomst niet uit kan voeren op grond van een niet te voorziene omstandigheid zoals: overmacht, weersomstandigheden, familieomstandigheden, ziekte/arbeidsongeschiktheid van (of personeel van) Hondenuitlaatservicemax.
3.4. Hondenuitlaatservicemax is niet direct aansprakelijk bij inbraak in huis van eigenaar.
3.5. Hondenuitlaatservicemax aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan woning of inboedel ten gevolge van vieze of natte honden/huisdieren.
3.6. Elke aansprakelijkheid voor besmetting, ziekte, letsel en ongevallen (die voortkomen anders dan door nalatigheid van Hondenuitlaatservicemax), of overlijden van de hond tijdens het uitlaten, of met een oorsprong die terug te leiden is op het moment van uitlaten, wordt afgewezen.
3.7. Hondenuitlaatservicemax is niet aansprakelijk voor het weglopen van de hond, tenzij door opzet of grove schuld, afgaande op de door de eigenaar verstrekte gegevens.
3.8. Indien aansprakelijkheid van Hondenuitlaatservicemax voor schade van eigenaar al moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade of tot ten hoogste het uit te keren bedrag van de bedrijfs W.A. verzekering van Hondenuitlaatservicemax.

4. Betalingen

4.1. De overeenkomst (van vaste dagen) wordt aangegaan voor de vooraf afgesproken dagen en tijden. De overeenkomst wordt stilzwijgend voortgezet.Behoudens schriftelijke opzegging van 14 dagen in acht wordt genomen. Tijdens deze 14 dagen opzegtermijn kunt u geen wandelingen afzeggen. Tenzij Hondenuitlaatservicemax anders beslist.
4.2.Voor Verzorging aan Huis, Dagopvang en Vakantieopvang worden vooraf data en prijzen vastgesteld. Eenmaal gereserveerd kunnen deze data niet worden afgemeld! Extra dagen toevoegen aan de al afgesproken data kan enkel wanneer Hondenuitlaatservicemax hier tijd en plaats voor heeft. Ook deze dagen kunnen na reservering niet meer worden afgemeld. Komt u eerder terug van vakantie blijft het afgesproken bedrag hetzelfde, mits Hondenuitlaatservicemax anders beslist.
4.3. De factuur voor het uitlaten dient binnen 8 dagen na ontvangst op onderstaand rekeningnummer betaald te worden onder vermelding van uw factuurnummer. Prijzen zijn inclusief BTW. Prijswijzigingen voorbehouden.
4.4. Wanneer de betalingstermijn is verstreken zonder dat de betaling heeft plaatsgevonden, volgt een herinnering. Indien de betaling alsnog achterwege blijft volgt een ingebrekestelling, vermeerderd met € 10,00 administratiekosten.
4.5. Vanaf het moment dat de ingebrekestelling is verzonden worden de openstaande bedragen vermeerderd met € 12,50 per week. Deze extra kosten zullen zolang als nodig is, toegevoegd worden aan het openstaande bedrag, totdat alle kosten betaald zijn. Vanaf verzending ingebrekestelling wordt de dienstverlening gestaakt. Na ontvangst van de betalingen zal de dienstverlening weer worden hervat, met dien verstande dat de betaling vóóraf binnen dient te zijn. Is dit niet het geval dan wordt de hond niet uitgelaten/huisdier niet verzorgd.
4.6. Indien de vordering uit handen gegeven wordt, zullen de incassokosten op de eigenaar worden verhaald.
4.7 Indien er geen afmelding heeft plaatsgevonden en de hond is niet aanwezig bij het ophalen, zal Hondenuitlaatservicemax de prijs volledig doorberekenen.
4.8. In geval van overlijden van de hond vindt verrekening van de factuur/10-rittenkaart plaats. In geval van blijvend letsel aan de hond beoordeeld Hondenuitlaatservicemax of de factuur/10 rittenkaart verrekend kan worden. Geen recht bestaat op terugbetaling van de niet genoten wandelingen van een 10-rittenkaart. Ook niet wanneer deze verlopen is, anders dan door bovenstaande redenen. De geldigheid van de 10-rittenkaart verloopt na 6 maanden, wijziging van de geldigheid van de 10-rittenkaart vindt plaats naar beoordeling van hondenuitlaatservicemax. De 10 rittenkaart is persoonsgebonden en kan niet gegeven of doorverkocht worden aan derden.
4.9. Voor dierverzorging aan huis, dag/vakantie opvang worden vooraf data en prijzen vastgesteld. Deze data kunnen niet worden afgemeld! Extra dagen toevoegen aan de al afgesproken data kan enkel wanneer Hondenuitlaatservicemax hier tijd en plaats voor heeft. Ook deze dagen kunnen na reservering niet meer worden afgemeld.

5. Afmelden

5.1. Indien u vaste dagen voor de hondenuitlaatservice niet minimaal 14 dagen voor aanvang heeft afgemeld, behoudt Hondenuitlaatservicemax zich het recht voor om de volledige prijs door te berekenen. m.u.v. loopse teven.
5.2. Extra geboekte wandelingen naast uw vaste dag kunnen niet meer worden afgemeld! Hondenuitlaatservicemax beslist of hierop een uitzondering kan worden gemaakt. Heeft u geen vaste dag in de hondenuitlaatservice en wilt u een losse wandeling boeken, houd er rekening mee dat die niet afgemeld kan worden. Hondenuitlaatservicemax beslist of hierop een uitzondering kan worden gemaakt.
5.3. Indien er geen afmelding heeft plaatsgevonden en de hond is niet aanwezig bij het ophalen, zal Hondenuitlaatservicemax de prijs volledig doorberekenen.
5.4. In geval van overlijden van de hond vindt verrekening van de factuur/10-rittenkaart plaats. In geval van blijvend letsel aan de hond beoordeeld Hondenuitlaatservicemax of de factuur/10-rittenkaart verrekend kan worden.
5.5. Geen recht bestaat op terugbetaling van de niet genoten wandelingen van een 10-rittenkaart bij opzeggen van uw overeenkomst. Ook niet wanneer deze verlopen is, anders dan door ovenstaande redenen.
5.6. De geldigheid van de 10-rittenkaart verloopt na 6 maanden, wijziging van de geldigheid van de 10-rittenkaart vindt plaats na beoordeling van Hondenuitlaatservicemax. De 10-rittenkaart is persoonsgebonden en kan niet gegeven of doorverkocht worden aan derden.

 

© Copyright 2024 - Hondenuitlaatservicemax.nl - Alle rechten voorbehouden